Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

www.radbit.pl

Obowiązuje od 25.12.2014

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy– PPH Elektronik-Radbit, ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom.
 2. Adres reklamacyjny  – PPH Elektronik-Radbit, ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom.
 3. Cennik dostaw –zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów, jest wyszczególniony w dalszej części niniejszego regulaminu.
 4. Dane kontaktowe: PPH Elektronik-Radbit, ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom, e-mail: sklep@radbit.pl, telefon: 483638535
 5. Dostawa –rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw
 6. Dowód zakupu –faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu– pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 11. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 13. Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.
 14. Miejsce wydania rzeczy– adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupującylub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 16. Płatność– metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona w dalszej części niniejszego regulaminu
 17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 18. Produkt –minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem
 20. Przedmiot świadczenia– przedmiot umowy.
 21. Punkt odbioru– miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 22. Rzecz –rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.radbit.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
 24. Sprzedający:

PPH Elektronik-Radbit

Ul. Gębarzewska 15

26-600 Radom

NIP: 948-139-81-03, REGON: 670133860
KONTO BANKOWE: 04 1750 0012 0000 0000 3830 1063

 1. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 2. Termin realizacji– podana na karcie produktu liczba dni roboczych.
 3. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentówi umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 4. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 5. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta
   o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem
 6. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. W ramach Sklepu oferowana jest sprzedaż towarów.
 2. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu www.radbit.pl, jest powszechnie dostępny na stronie internetowej sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
 3. Każdy Klient może nieodpłatnie utworzyć w Sklepie swoje indywidualne konto. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://www.radbit.pl/moje-konto, a następnie kliknąć przycisk „Załóż konto”.
 4. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Sklepie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Sklepu sklep@www.radbit.pl lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 5. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; umowa może być rozwiązana w każdym czasie zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
 6. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript oraz włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce.
 7. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Polski. W przypadku chęci złożenia zamówienia zagranicznego prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczny.

§3 Informacja o towarach

 1. Przedmiotem transakcji są towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była zawsze aktualna. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku zamówionego produktu lub danej ilości produktów, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową i uzgodni z Kupującym dalsze postępowanie (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Jeśli Kupujący zrezygnuje z zakupu a dokonał już przedpłaty, wówczas pieniądze zostaną niezwłocznie zwrócone Kupującemu.
 2. Wszystkie towary oferowane przez www.radbit.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 3. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT właściwy dla danego produktu). Ceny produktów uwzględnione na stronach Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów transportu produktu, które zostają doliczone do ceny zakupu i są widoczne w podsumowaniu zamówienia oraz są wyszczególnione w niniejszym regulaminie.

§4 Składanie zamówienia

 1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka” zamieszczonej przy produkcie, prawidłowe wypełnienie formularza, akceptację postanowień Regulaminu oraz wybranie metody płatności i sposobu dostawy oraz potwierdzenie zamówienia na stronie sklepu.
 3. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera następujące dane Klienta:
  1. imię i nazwisko lub pełna nazwa wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej (dotyczy Firmy),
  2. adres zamieszkania lub siedziby Firmy (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  3. numer NIP (dotyczy Firmy),
  4. adres elektroniczny (e-mail),
  5. numer telefonu.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzający e-mail. Po otrzymaniu maila potwierdzającego zamówienie prosimy o sprawdzenie poprawności podanych informacji i w razie stwierdzenia pomyłki prosimy o kontakt ze sklepem drogą e-mailową lub telefoniczną. Nie otrzymanie maila kilka minut po złożeniu zamówienia może oznaczać, że adres e-mail Kupującego został podany nieprawidłowo lub wystąpiły problemy techniczne. W takim przypadku prosimy o kontakt drogą e-mailową lub telefoniczną.
 5. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, aby przy następnym zamówieniu nie musiał ponownie wypełniać formularza. W tym celu należy podać adres e-mail oraz hasło (znane tylko Kupującemu). Przy następnych zakupach w sklepie wystarczy tylko się zalogować do systemu przez wprowadzenie w/w hasła. Zalogowanie pozwala także na śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła.
 6. Tylko prawidłowo wypełnione zamówienie może zostać zrealizowane. Prosimy o podanie poprawnych danych oraz telefonu kontaktowego.

§5 Formy płatności

 1. Kupujący może dokonać zapłaty za towar za pomocą:
  1. przelewu bankowego na konto sklepu:
   04 1750 0012 0000 0000 3830 1063
   BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa
   Prosimy o podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.
  2. gotówką przy odbiorze pracownikowi Poczty Polskiej.
  3. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy przy ul. Gębarzewskiej 15 w Radomiu.
 2. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy przy ul. Gębarzewskiej 15 w Radomiu.
 3. Na każdy zakupiony w naszym sklepie produkt wystawiamy Fakturę VAT. Oryginał faktury VAT jest zawsze dołączony do przesyłki i znajduje się wewnątrz opakowania.

§6  Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00).
 2. Proces realizacji zamówienia w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę, w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
 3. W przypadku chęci rezygnacji ze złożonego już zamówienia bądź chęci dokonania w nim zmian prosimy o kontakt drogą e-mailową lub telefoniczną z obsługą sklepu. Prosimy o podanie numeru zamówienia, którego ma dotyczyć zmiana.

§7  Sposoby dostawy i cennik dostaw

 1. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium kraju, uwzględnionego na liście sklepu, podlegającemu doręczeniu.
 2. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy towaru:
  1. Wysyłka Kurier, przedpłata
  2. Wysyłka Kurier, pobranie
  3. Odbiór osobisty w siedzibie: ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom w dni robocze w godzinach 8.00-16.00
 4. Towar wysyłany jest w terminie  1-7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku  bankowym Sprzedawcy. Koszty dostawy  Towaru są wyszczególnione w cenniku, który dostępny jest tutaj.

Kwota ta jest doliczona do końcowej kwoty zamówienia, którą widzi Klient przed potwierdzeniem zamówienia.

 1. Wysyłka następuje najszybciej jak to możliwe, najczęściej w ciągu 1-7 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez klienta zamówienia (dla zamówień za pobraniem) lub zaksięgowania wpłaty (dla zamówień przedpłaconych). Czas  dostawy Towaru zależy od wybranego  przez Konsumenta  sposobu dostawy, czyli 24 lub 48 godzin.
 2. Cena za transport uzależniona jest od wybranej metody płatności (przedpłata, płatność przy odbiorze) i w całości pokrywana jest przez Kupującego.
 3. Koszt dostawy towaru jest podany:
  1. Na stronie https://www.radbit.pl/koszty-wysylki/,
  2. W czasie składania zamówienia (koszyk) po wybraniu opcji dostawy,
  3. W podsumowaniu zamówienia.

§8  Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta art. 27, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Konsument może odstąpić od umowy informując PPH Elektronik-Radbit o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: PPH Elektronik-Radbit, ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@www.radbit.pl
 5. Zwracany towar prosimy odesłać razem z instrukcją obsługi, kartą gwarancyjną oraz załączonym wyposażeniem. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy na adres: sklep@www.radbit.pl – w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.
 6. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: PPH Elektronik-Radbit, ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru,
  z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że strony umówiły się inaczej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 12. Wzór formularza odstąpienia od umowy, który Konsument może wykorzystać:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy lub na adres mailowy (sklep@www.radbit.pl) tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–  Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………………………………………………………………

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………………………………………………………….….

–    Adres konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………………………………

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

……………………………………………………………………………………………………

– Data ……………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

§9  Warunki gwarancji (rękojmia)

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru
  w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru i jednego  roku od daty stwierdzenia wady.
 3. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały
  w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 5. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w siedzibie firmy w godzinach otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: PPH Elektronik-Radbit, ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom, z dopiskiem „Reklamacja”.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. oznaczenie Konsumenta tj. jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres elektroniczny (jeżeli jest),
  2. w przypadku przedsiębiorców – nazwę i adres firmy, adres mailowy oraz dane osoby upoważnionej do kontaktu.
  3. nazwę produktu, datę wystąpienia niezgodności, jej opis,
  4. dowód dokumentujący zakup.
 7. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 9. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 10. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Towaru Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar.
 11. Konsument, który wykonuje żądania  odstąpienia od umowy  lub wymiany rzeczy na wolną od wad, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres siedziby  firmy PPH Elektronik-Radbit, ul. Gębarzewska 15, 26-600 Radom. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca.
 12. Sprzedawca zapoznaje  reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania  i  zawiadamia na piśmie  składającego reklamację  o dalszym trybie postępowania w sposób wskazany przy jej zgłoszeniu.
 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.
 14. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 15. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
  2. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
  4. dowód zakupu towaru u sprzedawcy

 §10  Informacja o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

 1. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy sklepem a Kupującym lub w związku z nimi będą rozstrzygane przed sądem właściwym miejscowo i rzeczowo, aczkolwiek zawsze proponujemy najpierw mediacje – ponieważ szanujemy naszych Klientów, dbamy, aby byli zadowoleni z dokonanych zakupów, pomagamy wybrać taki sprzęt, który spełni Ich oczekiwania.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
  z zawartej Umowy Sprzedaży.
 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem,
  a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 §11  Polityka Prywatności i pliki „Cookies”

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
 2. Podanie danych osobowych przez klienta  jest dobrowolne, ale w celu  zrealizowania złożonego zamówienia jest niezbędne.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie rejestracji  lub przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym  www.radbit.pl
 5. Korzystanie ze Sklepu, w szczególności podawanie danych Klienta służy tylko i wyłącznie realizacji zamówienia. Dane te nie są w żadnym wypadku udostępniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia. Dane osobowe przekazane w celu realizacji zamówienia nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 6. Usunięcia lub skorygowania danych osobowych można dokonać na stronie internetowej sklepu po zalogowaniu lub poprzez kontakt z obsługą sklepu.
 7. Dane osobowe, podawane przez naszych Klientów w częściach sklepu, pozwalających na interakcję z użytkownikiem (np. fora, opinie o produktach) są widoczne jawnie dla wszystkich czytających te strony sklepu.
 8. Nasz sklep internetowy używa ciasteczek (plików cookies) do obsługi sesji klienckich w sklepie. Operacja ta sprowadza się jednak wyłącznie do identyfikacji sesji klienta, pliki cookies absolutnie nie przechowują żadnych danych, pozwalających na identyfikację konkretnej osoby jako odwiedzającej sklep. W czasie wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie gromadzone są informacje dotyczące przeglądarki odwiedzającego, adresu IP komputera, typu systemu operacyjnego, czasie wizyty, liczbie obejrzanych stron oraz w jaki sposób do nas trafił. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów, dzięki czemu internauci pozostają anonimowi.

 §12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk. Klient może zapoznać się z Kodeksem na stronie internetowej: https://www.radbit.pl/kodeks-dobrych-praktyk
 2. Na życzenie Klienta Sprzedawca  prześle jego treść drogą elektroniczną w pliku PDF.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.